Uddannelsesmuligheder

Det kan være svært at overskue, hvilke muligheder du har efter 9. og 10. og klasse. I videoen nedenfor kan du få et overblik over, hvilken vej du kan gå.

Det kan også være, at du har faglige eller sociale problemer i skolen. Eller er sakket bagud med for meget fravær og har mistet lysten til uddannelse. Så er der flere forskellige alternative muligheder for uddannelse. Nedenfor kan du læse mere om produktionsskole, EGU, KUU og STU.

Produktionsskole

Et ophold på en produktionsskole er for dig under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som har brug for en afklaring af dine interesser og evner, inden du skal vælge uddannelse eller job. Et produktionsskole ophold kan vare fra en måned, til et år. På produktionsskolen er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Du kan fx arbejde med køkken, håndværk, musik, it eller andet. Der er også muligheder for at følge undervisning i fag som samfundsfag, matematik og dansk.

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du vælge at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse.


Værksteder

Der kan være forskel på, hvor mange værksteder en skole har. Det afhænger af skolens størrelse. Der kan være værksteder inden for fx metal, træ, tekstiler, musik, køkken og økologisk gartneri og landbrug. Mange skoler har it-værksteder, hvor du blandt andet kan lave web-design, video eller multimedier. De fleste af de ting, du er med til at producere på skolerne, bliver fremstillet med henblik på salg.

I tilknytning til værkstedsundervisningen kan skolen tilbyde ekskursioner eller udvekslingsophold.


Almene fag

Når du arbejder på værkstederne, vil du måske opdage, at du har brug for noget mere basisviden i forskellige fag, fx i matematik. Derfor tilbyder skolerne også undervisning i almene fag. Det kan være engelsk, tysk, dansk, samfundsfag, edb, matematik og naturfag.

Der kan også være fag på 9.-10. klasses niveau eller hf-niveau. Du kan desuden lære noget om jobsøgning.

Normalt er der mulighed for at komme i en kortere erhvervspraktik i private eller offentlige virksomheder.

Erhvervsgrunduddannelse - EGU

En  (EGU) indeholder meget praktik og kun lidt teori. Hvis du har svært ved skolen, men er klar på en praktisk orienteret ungdomsuddannelse, kan EGU være en mulighed.

Hvis du er under 30 år, måske ikke er så vild med at gå i skole og heller ikke har så nemt ved det med bøgerne, kan en erhvervsgrunduddannelse (EGU) være løsningen på at komme videre.

En EGU er en uddannelse, der varer cirka to år. Du kan sammen med din UU-vejleder selv være med til at skrue uddannelsen sammen. Den består i høj grad af praktik. Derfor vil første skridt være at finde en arbejdsgiver, du kan komme i praktik hos. Det kan være inden for mange forskellige fag – fra smed til social- og sundhedshjælper.

Praktikken vil have fokus på, at du skal lære forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Der bliver sat nogle mål for, hvad du skal lave og lære, og de bliver beskrevet i en praktikaftale, som du indgår med virksomheden. Der er også mulighed for, at din praktik kan foregå på flere forskellige virksomheder, eller at dele af praktikken kan foregå som værkstedspraktik på en teknisk skole eller produktionsskole.

Du får hjælp af din UU-vejleder til at skrue et skoleforløb sammen, som passer til den praktikplads og uddannelsesretning, du har valgt. Skoleforløbet på en EGU kan vare mellem 20 og 40 uger og kan for eksempel foregå på en produktionsskole, et AMU-center, en landbrugsskole, en handelsskole, en social- og sundhedsskole eller ungdomsskole. Din undervisning vil oftest bestå af undervisningsdele fra andre uddannelser – alt vil blive skruet sammen og være målrettet til det, du er i gang med.

Du får løn i praktikperioderne og skoleydelse i skoleperioderne.

Når du har gennemført EGU, får du et uddannelsesbevis. Det vil give dig merit for de fag, du har taget, hvis du går videre på en anden ungdomsuddannelse, hvor de indgår. EGU kan dog også føre til, at du får ansættelse i et job umiddelbart efter – som regel inden for det fag, du har taget uddannelsen.

Læs mere på egu.dk

Kombineret ungdomsuddannelse - KUU

KUU'en er en uddannelse, der henvender sig til dig, der gerne vil ud og have flere erfaringer med arbejdslivet, hvor du kan prøve dig selv af, samtidig med at du får styrket din boglige kunnen.

KUU’en er en individuel uddannelse – dvs. du kan selv sammensætte indholdet, så uddannelsen får netop det indhold, som du skal bruge videre i livet. I din KUU indgår både traditionel skoleundervisning og praktisk værkstedsarbejde. Du kan sammensætte den med erhvervstræning i virksomheder og foreninger.

Du bliver tilknyttet en kontaktperson, som følger dig gennem hele din uddannelse.

Uddannelsen tager 2 år, og er for dig, som er under 25 år og har afsluttet 9. og/eller 10. klasse.

Hvad kan KUU’en bruges til
Med en KUU/kombineret ungdomsuddannelse bliver du erhvervsassistent inden for et fagområde, og uddannelsen giver dig grundlag for at søge job bagefter. Samtidig får du forudsætninger for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse. Du får viden og erfaringer med at arbejde, igangsætte, tilrettelægge aktiviteter på en arbejdsplads og at indgå i et arbejdsliv. Du får også styrket det boglige på uddannelsen, da du får faget dansk plus et andet fag på D-niveau.

Du kan læse mere om KUU Vestsjælland her

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

Denne uddannelse er tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.Hvis du er mellem 16 og 25 år og ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, kan du søge om at få bevilget en 3-årig uddannelse, der hedder Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU).

Det kan du gøre, hvis du er udviklingshæmmet eller har andre særlige behov. Hvis du for eksempel har svære indlærings- eller adfærdsvanskeligheder og derfor har brug for mere end den specialpædagogiske støtte, du vil kunne få på en ungdomsuddannelse.


Formål

Formålet med STU er, at du gennem de forskellige forløb på uddannelsen får flere personlige, faglige og sociale kompetencer. Det vil hjælpe dig til bedre at indgå i fællesskaber og begå dig i samfunds- og fritidslivet. Med STU får du også hjælp til at finde ud af, hvilken type uddannelse eller job, du har evner og lyst til.


Om uddannelsen

Hvis du tager en STU, kan den starte med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor man finder ud af, hvordan din undervisning skal skrues sammen. Undervisningen består som regel af en blanding af faglig undervisning, praktiske aktiviteter og praktik i virksomheder og institutioner. Uddannelsen bliver tilpasset dig, så den passer både til dine behov, interesser, kvalifikationer og modenhed.

Når du afslutter STU, får du et kompetencepapir, som beskriver det forløb, du har været igennem. Og det kan blive et trinbræt for dig til at fortsætte på en læreplads, et job eller et andet uddannelsesforløb.

Når du begynder på STU, bliver der udarbejdet en uddannelsesplan. Den skal du lave sammen med UU og dine forældre. Og så skal den justeres mindst en gang om året.


Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan få uddannelseshjælp, når du er fyldt 18 år, og hvis du i forvejen får en ydelse fra kommunen – som førtidspension – kan du beholde den under uddannelsen. Du kan også søge kommunen om at få dækket dine udgifter til transport fra dit hjem og til uddannelsesstedet.


Visitering

For at komme igang skal du henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning Holbæk. Sammen med uddannelsesvejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for dit forløb. Du finder specialvejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning Holbæk her.